Voorwaarden

13 november 2019 - Versie 3

Skotty is een webapplicatie. 

Skotty faciliteert veilig e-mailen en delen van bestanden. Met Skotty kun je versleutelde e-mails en bestanden sturen naar al je e-mailcontacten, ongeacht of zij ook gebruikmaken van Skotty. Alle e-mails en gedeelde bestanden zijn beveiligd met geavanceerde end-to-end encryptie zodat alleen de verzender en de ontvanger toegang hebben tot de inhoud van de berichten die via Skotty worden verzonden. Skotty heeft geen toegang tot de berichten van haar gebruikers en kan deze niet inzien.

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik dat jij van Skotty (onze diensten en website) maakt. Deze Gebruiksvoorwaarden beschrijven onze dienstverlening en de voorwaarden die gelden voor jouw gebruik van Skotty.

Definities

Onder de met hoofdletter geschreven begrippen wordt het volgende verstaan: 

Diensten”: alle diensten die Skotty aan jou aanbiedt - al dan niet via haar website - waaronder het beveiligd communiceren en het delen van bestanden via je Skotty Account;

Gebruiksvoorwaarden”: deze gebruiksvoorwaarden;

Intellectuele Eigendomsrechten”: alle rechten van intellectuele eigendom en daaraan verwante rechten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteurs-, merken-, model-, naburige- en databankrechten, know how en bedrijfsgeheimen;

Logingegevens”: je e-mailadres en wachtwoord waarmee je toegang krijgt tot je Skotty Account;

Recovery-sleutel”: met de Recovery-sleutel kun je toegang krijgen tot je berichten en bestanden in je Skotty Account als je jouw Logingegevens kwijt bent;

Skotty”: de besloten vennootschap Skotty gevestigd op Klokgebouw 153 te Eindhoven, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 66672643, de klantenservice van Skotty is te bereiken via hello@skotty.io;

Skotty Account”; een door jou aangemaakt persoonlijk profiel op Skotty dat je – wanneer je bent ingelogd – toegang geeft tot je inbox en je ontvangen en verstuurde berichten. Ook kan je zien welke bestanden zijn gedown- en geüpload, welke berichten zijn gelezen door de ontvanger en welke gebruikers zijn toegevoegd of verwijderd.

Algemeen

 1. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van de Diensten van Skotty (zowel betaald als gratis), jouw Skotty Account en op het gebruik van de website van Skotty.
 2. Skotty wijst de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden die jij hanteert uitdrukkelijk van de hand.

Skotty Account, Logingegevens en Diensten

 1. Je hebt een eigen Skotty Account nodig om te gebruik te kunnen maken van de Diensten. Via onze website kun je jouw Skotty Account registeren. Bij het aanmaken van jouw Skotty Account geef je jouw Logingegevens op. Als laatste stap in het registratieproces van jouw Skotty Account wordt een unieke Recovery-sleutel gegenereerd.
 2. Jouw Skotty Account is persoonsgebonden en je bent zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van jouw Logingegevens en aansprakelijk voor het eventuele onbevoegd gebruik dat van en met jouw Logingegevens wordt gemaakt.
 3. Logingegevens: Het is heel belangrijk dat je jouw Logingegevens, in het bijzonder je wachtwoord, goed bewaart op een alleen voor jou toegankelijke plaats. Skotty slaat je Logingegevens uitsluitend op in gehashte en gesalte vorm. Dit betekent dat Skotty op geen enkele wijze toegang heeft tot jouw Logingegevens en zij deze dus niet voor jou kan achterhalen wanneer je deze kwijt bent. Je kunt je Logingegevens zelf aanpassen. Echter let op: wanneer je jouw Logingegevens aanpast zonder je Recovery-sleutel te gebruiken, zullen alle bestaande berichten en bestanden in jouw Skotty Account worden verwijderd.
 4. Recovery-sleutel: bij het aanmaken van je Skotty Account ontvang je een Recovery-sleutel waarmee je in het geval dat je jouw Logingegevens verloren bent of deze wil aanpassen weer toegang kunt krijgen tot je berichten en bestanden en een nieuw wachtwoord kunt instellen. Skotty slaat deze Recovery-sleutel niet op en heeft daar geen toegang toe. In het geval dat je je Recovery-sleutel verliest is er voor Skotty geen mogelijkheid om je berichten en bestanden te herstellen. Jij bent er als Skotty gebruiker zelf verantwoordelijk voor je wachtwoord en recovery-sleutel op een veilige en alleen voor jou toegankelijke plaats te bewaren.
 5. Zodra je vermoedt of weet dat jouw Logingegevens of Recovery-sleutel niet langer geheim zijn of dat sprake is van misbruik van jouw Skotty Account of onze Diensten, is het belangrijk dat je Skotty daarvan zo snel mogelijk op de hoogte brengt, zodat de nodige maatregelen kunnen worden getroffen om onbevoegde toegang en misbruik te voorkomen. Skotty is gerechtigd bij een vermoeden van misbruik van jouw Skotty Account, zonder melding aan jou, maatregelen te treffen, zoals het verwijderen van jouw Skotty Account.
 6. Onze Diensten bestaan uit het faciliteren van beveiligde communicatie via het Skotty platform. Jouw communicatie is uitsluitend door jou in te zien via jouw Skotty Account. Skotty heeft daar geen toegang toe en kan ook niet de inhoud van jouw berichten zien. Jij bepaalt aan welke ontvangers je berichten stuurt via jouw Skotty Account en jij verstrekt daartoe aan Skotty het e-mailadres van deze ontvangers zodat Skotty jouw berichten kan afleveren. Jij bent zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van eventueel benodigde toestemming van jouw ontvangers voor het gebruik van hun naam en e-mailadres door Skotty op grond van de relevante privacy regelgeving. Skotty gebruikt de e-mailadressen van jouw ontvangers uitsluitend om jouw communicatie te faciliteren en je adressenboek te beheren. Skotty zal de e-mailadressen van jouw ontvangers nooit gebruiken om jouw contacten zelf rechtstreeks te benaderen.
 7. Jij bent zelf verantwoordelijk voor jouw gebruik van onze Diensten, de verstrekte informatie en de inhoud van berichten die je via het Skotty platform verstuurd. Jij bent zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle handelingen die je op basis van of met onze Diensten verricht.

Onderhoud

 1. Skotty spant zich in om onze website, Jouw Skotty Account en onze Diensten ononderbroken beschikbaar te maken voor jou.
 2. Skotty pleegt periodiek onderhoud aan de website en Diensten. Hierdoor kan het voorkomen dat onze website, jouw Skotty Account e onze Diensten op bepaalde momenten niet toegankelijk zijn. Skotty probeert onderhoud zoveel mogelijk buiten kantoortijden (tussen 23:00-6:00 en in de weekenden) te verrichten en de duur van een eventuele onderbreking zo beperkt mogelijk te houden. Skotty doet haar best om jou zoveel mogelijk van tevoren door middel van bericht in jouw Skotty Account of per e-mail op de hoogte te houden van gepand onderhoud. Door het accepteren van deze Gebruiksvoorwaarden erken je dat situaties zich kunnen voordoen waarop de website, jouw Skotty Account of onze Diensten niet beschikbaar zullen zijn wegens onderhoud (gepland of ongepland) of wegens andere omstandigheden. Skotty is hiervoor nooit aansprakelijk.

Betaling

 1. De prijzen voor de Diensten zijn per Dienst vermeld op onze website. De vermelde prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.
 2. Betaling vindt plaats op de manier en binnen de termijn zoals aangegeven op onze website en/of in het bestelproces van de betreffende Dienst. Daar waar voor het uitvoeren van de betaling door jou gebruik wordt gemaakt van diensten van derden, zoals payment providers, accepteer je dat de voorwaarden van die derden van toepassing zijn en dat Skotty geen aansprakelijkheid kan accepteren voor (gebreken in) de uitvoering door die derden.
 3. Indien je niet binnen een aangegeven betalingstermijn het door jou verschuldigde bedrag aan Skotty volledig en onherroepelijk hebt betaald, ben je direct in verzuim. Dit betekent dat Skotty de middelen die de wet daaraan verbindt in mag zetten, zonder dat zij jou eerst een aanmaning hoeft te sturen.
 4. Skotty mag haar prijzen aanpassen. Aanpassingen gelden uiteraard niet met terugwerkende kracht.

Aansprakelijkheid

 1. Skotty aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het verlenen van de Diensten, voor zover dit op grond van dwingend recht is toegestaan.
 2. Mocht Skotty wel op grond van dwingend recht aansprakelijk worden gehouden jegens jou, dan is Skotty uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die jij lijdt als gevolg van een aan Skotty toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen en/of onrechtmatige daad.
 3. Als direct schade geldt uitsluitend: materiële schade aan zaken, redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade, die als gevolg van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust mochten worden verwacht en redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de oorzaak van de schade. Aansprakelijkheid voor gevolgschade is uitgesloten. Onder vervolgschade wordt in ieder geval verstaan: omzetderving, gemiste besparingen, winstderving, verminderde goodwill, reputatieschade, schade door bedrijfsstagnatie, verliezen, kosten gemaakt ter voorkoming of vaststelling van gevolgschade, vermissing, verwisseling of beschadiging van elektronische gegevens en/of schade door vertraging in het transport van dataverkeer.
 4. De totale aansprakelijkheid van Skotty is altijd beperkt tot een bedrag ter hoogte van de prijs die jij voor de betreffende Dienst hebt betaald en in ieder geval nooit hoger dan een bedrag van EUR 1.500, - (zegge: vijftienhonderd euro).
 5. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat jij de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Skotty meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding jegens Skotty vervalt 12 maanden na het ontstaan van de vordering.

Garanties en vrijwaringen

 1. Skotty geeft jou geen garanties en vrijwaringen of doet toezeggingen, in welke vorm dan ook, ten aanzien van de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, integriteit, juistheid en/of het functioneren van de Diensten en onze website, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald in deze Gebruiksvoorwaarden.
 2. Skotty garandeert niet dat de door jou verstuurde en ontvangen berichten via jouw Skotty Account jou of jouw ontvanger correct en tijdig bereikt. In het bijzonder kunnen storingen in de informatiesystemen van Skotty, internetstoringen of jouw eigen spaminstellingen ervoor zorgen dat berichten jou of jouw ontvanger niet (tijdig) bereiken.
 3. Jij garandeert dat je bij het gebruikmaken van onze Diensten, jouw Skotty Account en onze website altijd zult handelen in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden. Verder garandeer je dat de informatie die je bij het aanmaken van jouw Skotty Account compleet, actueel en juist is.
 4. Indien jij in strijd handelt met deze Gebruiksvoorwaarden is Skotty gerechtigd direct maatregelen te treffen om jouw Skotty Account en daarmee jouw toegang tot onze Diensten tijdelijk of definitief ontoegankelijk te maken. Skotty is niet aansprakelijk indien jij daardoor schade lijdt.
 5. Jij garandeert jegens Skotty dat je gerechtigd bent om van de Diensten gebruik te maken en dat, indien je een rechtspersoon bent, degene die namens jou een Skotty Account aanmaakt en de gegevens verstrekt bevoegd is om dat te doen.
 6. Jij vrijwaart Skotty voor alle (mogelijke) aanspraken van derden in verband met of voortvloeiende uit jouw gebruik van jouw Skotty Account, onze Diensten en/of onze website door alle schade en kosten die daaruit voortvloeien te vergoeden.

Intellectuele Eigendomsrechten 

 1. Alle Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot onze Diensten, het Skotty platform en onze website komen uitsluitend toe aan Skotty. Er worden geen Intellectuele Eigendomsrechten aan jou overgedragen.
 2. Skotty geeft jou enkel het recht om onze Diensten, jouw Skotty Account, het Skotty platform en onze website te gebruiken in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden. Dit gebruiksrecht is strikt beperkt tot jouw eigen gebruik. Jij mag het gebruiksrecht niet aan anderen overdragen en ook geen sublicenties aan anderen verlenen tenzij Skotty je daarvoor uitdrukkelijke schriftelijke toestemming heeft gegeven. Jouw gebruiksrecht is niet-exclusief.
 3. Het is jou niet toegestaan onze Diensten, website of het Skotty platform te reverse engineeren of al dan niet in gewijzigde vorm en/of voor enig ander doeleinde te gebruiken dan toegestaan in deze Gebruiksvoorwaarden. Tenzij je hiervoor uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Skotty hebt verkregen of bepaald gebruik dwingend rechtelijk wel is toegestaan.

Privacy

 1. Skotty verwerkt jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de wettelijke vereisten en zoals uitgelegd in onze Privacyverklaring, beschikbaar op https://skotty.io/privacy-policy. Daarnaast gaat Skotty een Verwerkersovereenkomst met je aan voor de verwerking van persoonsgegevens die jij aan Skotty verstrekt wanneer jij met Skotty berichten aan derden verstuurt. Skotty verwerkt dergelijke gegevens uitsluitend in het kader van het leveren van de Diensten.

Duur, beëindiging en gevolgen van beëindiging

 1. Skotty biedt gratis (basic) en betaalde abonnementen aan. 
 2. Jouw Skotty Account is toegankelijk en beschikbaar zolang je abonnement loopt bij Skotty.
 3. Wanneer je een betaald abonnement voor één jaar hebt afgesloten, zal het abonnement steeds voor dezelfde periode worden verlengd. Na afloop van het eerste jaar is je abonnement maandelijks opzegbaar. Je kunt je betaalde abonnement opzeggen door een e-mail of bericht aan de klantenservice van Skotty te sturen. Als je jouw betaalde abonnement opzegt wordt je abonnement automatisch teruggezet naar het gratis abonnement, je houdt dan toegang tot je Skotty Account en je inbox met bestanden en berichten.
 4. Wanneer je jouw gratis abonnement beëindigd word je Skotty Account inclusief alle gegevens van je account, je inbox en alle berichten en bestanden, direct en onherroepelijk verwijderd. Skotty heeft geen back-up van deze gegevens en kan dit niet voor je terughalen. Skotty raad je aan alle voor jou belangrijke berichten eerst te downloaden en op een andere plek op te slaan alvorens je je abonnement beëindigt.
 5. In geval van ontbinding van de overeenkomst tussen jou en Skotty, vindt geen ongedaan making plaats van alles dat Skotty al heeft geleverd en/of heeft gedaan en jouw betalingsverplichting, tenzij Skotty ten aanzien van die specifieke prestaties in verzuim is. Bij beëindiging van de overeenkomst, om welke reden dan ook, vervalt per direct jouw recht om jouw Skotty Account en onze Diensten te gebruiken en wordt de toegang tot jouw Skotty Account direct ontzegt.

Wijzigingen van deze Gebruiksvoorwaarden

 1. Skotty mag deze Gebruiksvoorwaarden wijzigen.
 2. Wanneer Skotty deze Gebruiksvoorwaarden wijzigt ontvang je daarvan een bericht via jouw Skotty Account. De meest actuele versie van deze Gebruiksvoorwaarden staan altijd op de website van Skotty. Door het voortzetten van het (afnemen en) gebruik van je Skotty Account en onze Diensten ga je akkoord met de toepasselijkheid van de aangepaste Gebruiksvoorwaarden. Als je de aangepaste Gebruiksvoorwaarden niet wil accepteren kun je niet langer gebruikmaken van onze Diensten en ben je verplicht je Skotty Account te verwijderen. In een dergelijk geval heb je geen recht op (gedeeltelijke) restitutie van een reeds betaald abonnement, tenzij dit in de gegevens omstandigheden onredelijk zou zijn.

Klachten en contact  

 1. Skotty neemt klachten serieus. Je kunt jouw klachten versturen naar hello@skotty.io, of het contactformulier of de live chat op onze website gebruiken. Skotty zal zich inspannen om samen met jou te zoeken naar een redelijke oplossing van jouw klacht. Het indienen van een klacht betekent echter niet dat jij het recht hebt om jouw verplichtingen ten opzichte van Skotty op te schorten.

Geschillen

 1. Op alle geschillen die voortvloeien uit het gebruik van jouw Skotty Account, onze Diensten, het Skotty platform en/of onze website is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussen de jou en Skotty ontstaan, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank Oost-Brabant.