Privacyverklaring

13 november 2019 - Versie 3

Skotty is een webapplicatie.

Skotty faciliteert veilig e-mailen en delen van bestanden. Met Skotty kun je versleutelde e-mails en bestanden sturen naar al je e-mailcontacten, ongeacht of zij ook gebruikmaken van Skotty. Alle e-mails en gedeelde bestanden zijn beveiligd met geavanceerde end-to-end encryptie zodat alleen de verzender en de ontvanger toegang hebben tot de inhoud van de berichten die via Skotty worden verzonden. Skotty heeft geen toegang tot de berichten van haar gebruikers en kan deze niet inzien.

Deze privacyverklaring beschrijft de persoonsgegevens die worden verzameld of gegenereerd (verwerkt) wanneer je gebruikmaakt van de diensten van Skotty en de Skotty website.

Skotty neemt jouw privacy zeer serieus en zal je persoonsgegevens op een veilige manier verwerken en gebruiken. Om jouw privacy te waarborgen, handelt Skotty altijd in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”). In deze Privacyverklaring legt Skotty uit welke gegevens zij verwerkt, en met welk doel.

Wie is Skotty

Skotty is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals omschreven in deze Privacyverklaring. Skotty is de besloten vennootschap Skotty B.V. Skotty is gevestigd op Klokgebouw 153 te Eindhoven en is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 66672643.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij en wanneer

Skotty vraagt jou als gebruiker bepaalde persoonsgegevens te delen om haar diensten aan je te kunnen leveren. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer je jouw Skotty Account aanmaakt op de Skotty website of contact opneemt met de klantenservice en helpdesk.

Skotty Account

Je hebt een eigen Skotty Account nodig om berichten met Skotty te kunnen versturen naar de door jouw gewenste ontvangers. Je Skotty Account registreer je op de Skotty website. Wanneer je bent ingelogd op je Skotty Account worden je ontvangen en verstuurde berichten weergegeven en kun je zien welke bestanden zijn gedown- en geüpload, welke berichten zijn gelezen door de ontvanger en welke gebruikers zijn toegevoegd of verwijderd. Door gebruik te maken van de audit trails houdt je controle over al je bestandsverkeer en gesprekken.

Om je Skotty Account te kunnen registreren verzamelt Skotty de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • IP-adres;
 • Foto (indien je deze aan Skotty verstrekt);
 • Bedrijfsnaam (indien van toepassing);
 • Functieomschrijving (indien van toepassing);
 • Wachtwoord

Versturen van berichten met Skotty

Wanneer je bent ingelogd op je Skotty Account kun je berichten versturen naar ieder e-mailadres. Om je berichten te versturen, voor jou bestemde berichten te kunnen ontvangen en om je te helpen je contacten te identificeren, verwerkt Skotty:

 1. het e-mailadres van de Skotty gebruiker aan wie jij een bericht stuurt of van wie jij een bericht ontvangt;
 2. wanneer de door jou gekozen persoon of het e-mailadres niet gekoppeld is aan een Skotty Account: het e-mailadres en het IP-adres van diegene aan wie jij een bericht stuurt of van wie jij een bericht ontvangt;
 3. Alle informatie die jij verstuurt en ontvangt met Skotty (berichten en bestanden) zijn beveiligd door end-to-end encryptie. De inhoud van je berichten, onderwerpregels en bestandsnamen zijn hier onderhevig aan, waardoor de inhoud en (eventueel) daarin vervatte persoonsgegevens niet te herleiden zijn naar personen. Skotty kan de inhoud van berichten op geen enkele wijze inzien of achterhalen. Alleen de verzender en de ontvanger hebben toegang tot de inhoud van de berichten die via Skotty worden verzonden.

Betaalgegevens

Wanneer je een betaald abonnement afsluit op de website van Skotty word je doorgestuurd naar de betaalomgeving. Om de betaling te kunnen voltooien moet je jouw betaalgegevens invullen.

Klantenservice en helpdesk

Wanneer je contact opneemt met de klantenservice of helpdesk van Skotty verwerkt Skotty je contactgegevens en je vraag of klacht om deze correct af te kunnen handelen.

Automatisch gegenereerde informatie

Om de dienst en website van Skotty optimaal te kunnen laten werken (bijvoorbeeld om webpagina’s goed te kunnen weergeven, de chatfunctie mogelijk te maken en om de diensten van Skotty te beveiligen) verzamelt Skotty de volgende automatisch gegenereerde informatie over jouw gebruik van Skotty:

 • De pagina's die je op de website bezoekt en hoe lang je op deze pagina’s blijft;
 • Activiteit op het platform;
 • Browsers en besturingssystemen;
 • Taalinstellingen;
 • je IP-adres (je IP-adres is gemaskeerd door een Class-C mask (192.168.0.XXX) waardoor Skotty enkel het land van de bezoeker kan inzien);
 • je User-Agent.

Minderjarigen

Wij staan minderjarigen onder de leeftijd van 16 jaar niet toe een eigen Skotty Account te registeren zonder toestemming van ouders of voogd. We kunnen dit echter niet controleren. Heb je het vermoeden dat jouw kind onder de leeftijd van 16 jaar een Skotty Account heeft geregistreerd, dan stellen wij het op prijs als je ons hiervan op de hoogte stelt via hello@skotty.io.

Waarom en hoe gebruiken we je persoonsgegevens

Skotty gebruikt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 

 1. Om jouw gebruik van Skotty mogelijk te maken waaronder: het beschikbaar maken en houden van jouw Skotty Account en inbox, om jouw berichten te versturen, voor jouw bestemde berichten te kunnen ontvangen, om je te helpen je contacten te identificeren en je betalingen af te kunnen handelen;
 2. Authenticatie: Skotty verwerkt je e-mailadres in combinatie met je gehashte en gesalte wachtwoord om er zeker van te zijn dat jij daadwerkelijk zelf inlogt op je Skotty Account;
 3. Klantenservice en helpdesk: om je te helpen en eventuele vragen of klachten af te handelen via het contactformulier of via de livechat, wanneer je via de live chat vragen aan ons stelt, gebruiken we gegevens over jouw gebruik van de website;
 4. Marketing: Om jou als Skotty gebruiker updates en marketingberichten over Skotty te sturen, tenzij je je hiervoor hebt afgemeld. In andere gevallen vragen we altijd eerst je toestemming voor het toezenden van marketingberichten;
 5. Onderzoek & analyse: we stellen (geanonimiseerde) statistische gegevens op over jouw gebruik van Skotty en van onze website om onze dienstverlening en onze website te verbeteren en aan te passen aan jouw gebruik; en
 6. Ter preventie of opsporing van fraude, misbruik, illegaal gebruik en inbreuken op onze Gebruiksvoorwaarden en om te voldoen aan gerechtelijke bevelen, verzoeken van de overheid of het toepasselijk recht.

Wettelijke grondslagen

Skotty baseert haar verwerkingen van persoonsgegevens op de volgende wettelijke grondslagen:

Wanneer je gebruikmaakt van Skotty hebben wij je persoonsgegevens nodig om onze overeenkomst met je uit te voeren.

Wij baseren ons tevens op andere wettelijke grondslagen, zoals onze gerechtvaardigde belangen als bedrijf en of om te voldoen aan een wettelijk vereiste.

Delen van je persoonsgegevens met derden

Skotty deelt je persoonsgegevens zo min mogelijk en uitsluitend met: 

 1. Derden-dienstverleners die persoonsgegevens verwerken namens Skotty, bijvoorbeeld voor de verwerking van betalingen, het mogelijk maken van de chatfunctie op onze website, hosting en het beheer en onderhoud van Skotty. Wanneer wij gebruikmaken van derden-dienstverleners, sluiten wij een verwerkersovereenkomst met deze dienstverleners om te garanderen dat zij eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens hanteren; en
 2. Derden alleen voor zover dit noodzakelijk is om: (i) te voldoen aan een verzoek van de overheid, een gerechtelijk bevel of het toepasselijk recht; (ii) illegaal gebruik van Skotty en/of onze website en/of inbreuken op de Gebruiksvoorwaarden van Skotty; (iii) onszelf te verdedigen tegen claims van derden (iv) misbruik te onderzoeken of (v) wanneer je ons daarvoor expliciet toestemming hebt verleend.

Externe links

De website van Skotty kan hyperlinks bevatten waarmee je de website van Skotty verlaat en op de website van een derde terecht komt. Skotty heeft geen zeggenschap over diensten en/of websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Op het gebruik van diensten en/of websites van derden zijn de privacy statements en voorwaarden van deze derden van toepassing.

Bescherming en beheer van je persoonsgegevens

Beveiliging & versleuteling

Skotty maakt gebruik van een verscheidenheid aan technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen, inclusief versleuteling en verificatietools, om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen onrechtmatige verwerkingen. Daarnaast hanteert Skotty een data-minimalisatie principe, wij slaan nooit meer gegevens op dan noodzakelijk voor het verlenen van onze dienstverlening. Skotty slaat je e-mailadres en je Skotty Account gegevens versleuteld op en je wachtwoord enkel in gehashte en gesalte vorm. Je conversaties en bestanden zijn onderhevig aan volledige end-to-end encryptie, waar Skotty geen toegang toe kan verkrijgen.

Bij het aanmaken van je account ontvang je een recovery-sleutel waarmee je in het geval dat je je wachtwoord verloren bent weer toegang kunt krijgen tot je berichten en bestanden en een nieuw wachtwoord kunt instellen. Skotty slaat deze sleutel niet op en heeft daar geen toegang toe. In het geval dat je je recovery-sleutel verliest is er voor Skotty geen mogelijkheid om je berichten en bestanden te herstellen. Wanneer je je wachtwoord aanpast zonder recovery-sleutel, zullen de bestaande berichten en bestanden in je account worden verwijderd. Jij bent er als Skotty gebruiker zelf verantwoordelijk voor je wachtwoord en recovery-sleutel op een veilige plaats te bewaren.

Internationale doorgifte van je persoonsgegevens

Om technische en operationele redenen kan het nodig zijn dat jouw (persoons)gegevens worden verwerkt op servers van derden-dienstverleners van Skotty. In sommige gevallen zijn die servers buiten de Europese Economische Ruimte gelegen. Omdat de regelgeving op het gebied van de privacybescherming daar mogelijk niet eenzelfde bescherming biedt als in de Europese Economische Ruimte, maakt Skotty gebruik van derden-dienstverleners die gecertificeerd zijn op grond van het EU-VS privacyschild of legt zij deze dienstverleners de EU standard contractual clauses op om jouw privacy te beschermen.

Bewaartermijnen

Skotty bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld en haar diensten aan je te kunnen leveren. Dit houdt in dat Skotty je Skotty Account gegevens en je inbox bewaart totdat je jouw Skotty Account verwijdert. Zodra je jouw Skotty Account verwijdert worden alle gegevens van je account, inclusief gesprekken en bestanden, direct en onherroepelijk verwijderd.

Jouw rechten met betrekking tot je persoonsgegevens

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van je Skotty account. Daarnaast kun je ons verzoeken om (i) toegang tot je persoonsgegevens; (ii) een elektronische kopie van je persoonsgegevens (portabiliteit); (iii) correctie van je persoonsgegevens indien deze incompleet of onjuist zijn; of (iv) wissen of beperking van je persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden als voorzien door het toepasselijk recht. Dit zijn geen absolute rechten. Wanneer wij je toestemming hebben verkregen voor de verwerking van je persoonsgegevens heb je te allen tijde het recht om je toestemming in te trekken.

Als je een kopie van je persoonsgegevens wilt aanvragen of een verzoek tot het uitoefenen van je rechten wilt doen neem dan contact met ons op via hello@skotty.io.

Om te kunnen controleren dat het verzoek door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met je verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart/onleesbaar. Dit ter bescherming van je privacy.

Skotty zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Skotty wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/meldingsformulier-klachten.

Afmelden voor direct marketing

Je kunt je afmelden voor het ontvangen van de marketingberichten van Skotty door je e-mail instellingen te wijzigen door te klikken op de afmeldingslink of de afmeldingsinstructies op te volgen die in het bericht staan.

Cookies

Skotty maakt gebruik van cookies die noodzakelijk zijn voor het verstrekken van de door jou gevraagde diensten, waaronder het aan jou beschikbaar maken van de website. Deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen onthouden worden. Skotty gebruikt tevens cookies om geanonimiseerde informatie te verkrijgen over het gebruik van de diensten en de website van Skotty om haar dienstverlening en website te kunnen optimaliseren. De door Skotty gebruikte cookies verzamelen geen persoonsgegevens en hebben geen of gering gevolg voor de privacy van de gebruikers van de diensten en website van Skotty.

Je kunt je afmelden voor cookies door de instellingen van je internetbrowser aan te passen. Dit kan tot gevolg hebben dat de website dan niet meer naar behoren functioneert.

Pixels en andere tracking

Om de effectiviteit van onze advertenties te meten, en om deze ook te optimaliseren, verzamelen we gegevens over het gebruik van de website. Wanneer je hier expliciet toestemming voor hebt gegeven, sturen we deze door aan Facebook middels een Facebook Pixel. Facebook kan deze gegevens koppelen aan jouw profiel. Het bewaartermijn van deze gegevens is 7 jaar.

Wijzigingen

Deze Privacyverklaring kan worden aangepast aan gewijzigde wet- en regelgeving en/of aan de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken. De meest recente versie vind je altijd op onze website. Als wij de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken wijzigen, zullen wij je hiervan van tevoren op de hoogte stellen, of voor zover wettelijk vereist je toestemming vragen alvorens dergelijke wijzigingen te implementeren. Deze Privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd in november 2019.

Vragen

Heb je vragen over deze Privacyverklaring of wens je een verzoek tot het uitoefenen van je rechten te doen, neem dan contact met ons op via e-mail: mees@skotty.io of per post op ons kantooradres: T.a.v. Skotty, Klokgebouw 153, 5617 AB Eindhoven.