Algemene voorwaarden - 29 oktober 2018

Bekijk de actuele Gebruiksvoorwaarden

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en daaruit voortvloeiende verbintenissen ter zake van levering van diensten, gebruiksrechten en/of producten door de besloten vennootschap Skotty B.V. gevestigd te Bergeijk en kantoorhoudende te Eindhoven, hierna te noemen Skotty, aan of ten behoeve van Opdrachtgever.

1.2 In geval specifieke bepalingen in of bij de Overeenkomst strijdig zijn met deze Algemene Voorwaarden, prevaleren de bepalingen in of bij de Overeenkomst.

1.3 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen. Afwijkingen hebben slechts betrekking op de Overeenkomst waarbij zij zijn gemaakt.

1.4 Algemene inkoop- of andere algemene voorwaarden van de Opdrachtgever zijn niet van toepassing op de rechtsverhouding tussen Opdrachtgever en Skotty en worden reeds thans uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2. Definities

Onder de volgende met een beginkapitaal aangegeven begrippen, zal het volgende worden verstaan:

Apparatuur: de apparatuur, inclusief de systeemsoftware, die op de locatie van de Opdrachtgever ten behoeve van de dienstverlening door Skotty wordt gebruikt.

Bijlagen: de bijlagen bij de Overeenkomst die onlosmakelijk deel uitmaken van de Overeenkomst en welke van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd.

Diensten: alle op basis van de Overeenkomst overeengekomen diensten en werkzaamheden.

Documentatie: technische en functionele beschrijvingen, gebruikershandleidingen in welke vorm dan ook.

Gebruiker: medewerker van Opdrachtgever die beschikt over een autorisatie voor het gebruik van de Diensten.

Intellectuele Eigendom: octrooi-, auteurs-, merk-, tekening- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms) rechten waaronder tevens begrepen rechten op databanken en andere voortbrengselen alsmede - al dan niet octrooieerbare - technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten.

Materialen: de informatiedragers waarop de Programmatuur is vastgelegd.

Meerwerk: additionele werkzaamheden als bedoeld in artikel 9.4.

Onvolkomenheden: het niet voldoen van de Diensten aan de specificaties zoals vastgelegd in of bij de Overeenkomst.

Opdrachtgever: de contractant waarmee Skotty een Overeenkomst aangaat.

Overeenkomst: een overeenkomst met Bijlagen die tussen Skotty en Opdrachtgever wordt gesloten.

Personeel: de door Skotty voor de uitvoering van een Overeenkomst in te schakelen personeelsleden en/of hulppersonen die onder de verantwoordelijkheid van Skotty zullen werken.

Programmatuur: computerprogrammatuur waaronder mede begrepen systeemprogrammatuur, applicatiesoftware en user interfaces met bijbehorende documentatie en Materialen.

Toeleverancier: de door Skotty bij de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derde.

Vertrouwelijke Informatie: iedere mondeling of schriftelijk door een der partijen verstrekte informatie waarvan volstrekt duidelijk is dat deze vertrouwelijk is alsmede elke informatie waarvan de betreffende

partij aanduidt dat deze als vertrouwelijk dient te worden behandeld; onder vertrouwelijke informatie zal in ieder geval worden verstaan, zonder dat deze opsomming als limitatief kan worden beschouwd:

de identiteit van Opdrachtgever en andere zakelijke relaties c.q. potentiële klanten en zakelijke relaties; namen, adressen en telefoonnummers van individuele contactpersonen;
inhoudelijke informatie, al dan niet gedetailleerd de diensten, lopende contracten en gedane offertes;
berichtenverkeer en computergegevens;
persoonsgegevens;
prijsstellingen, marketingstrategieën, productstrategieën en interne en externe werkwijzen;
technische en commerciële knowhow;
gestelde budgetten, gemaakte begrotingen en andere niet-openbare financiële informatie;
bestuursbeleid en andere zakelijke strategieën.

Werkdagen: kalenderdagen, behoudens weekeinden, algemeen erkende feestdagen en de vooraf vastgestelde sluitingsdagen (maximaal 5) zoals vermeld op de website.

Zaken: de door of namens Skotty krachtens de Overeenkomst aan Opdrachtgever te leveren zaken.

3. Aanbiedingen en totstandkoming Overeenkomsten

3.1 Alle aanbiedingen door Skotty gedaan zijn dertig (30) dagen geldig en geheel vrijblijvend. Skotty behoudt zich het recht voor een door haar gedaan aanbod binnen zeven (7) dagen na aanvaarding daarvan te herroepen.

3.2 Indien bij aanvaarding wordt afgeweken van het door Skotty gedane aanbod, wordt deze aanvaarding door Skotty aangemerkt als een uitnodiging tot het doen van een aanbod. Indien zij daarop wil ingaan, doet Skotty een nieuw aanbod, waarop de artikelen 3.1 en 3.2 wederom van toepassing zullen zijn.

3.3 Tenzij Skotty haar aanbod herroept, komt een Overeenkomst tot stand door schriftelijke aanvaarding door Opdrachtgever van de aanbieding van Skotty. De Overeenkomst kan ook langs elektronische weg worden gesloten. De overeenkomst die elektronisch wordt gesloten komt pas tot stand nadat Skotty Opdrachtgever de opdracht uitdrukkelijk per e-mail heeft bevestigd.

3.4 De Opdrachtgever is gebonden nadat hij Skotty een opdracht heeft gegeven of een door Skotty uitgebrachte offerte heeft aanvaard. In afwijking van het bepaalde in artikel 6:225 lid 2 BW bindt ook een van een offerte op ondergeschikte punten afwijkende aanvaarding van de Opdrachtgever Skotty niet, maar komt een Overeenkomst tot stand op de voorwaarden en bepalingen van de offerte.

3.5 Skotty is niet gebonden aan de inhoud van folders, drukwerk of enige andere uitingsvorm, tenzij in de tussen partijen gesloten Overeenkomst uitdrukkelijk daarnaar wordt verwezen.

3.6 De Opdrachtgever dient Skotty op de hoogte te houden van elke wijziging in de gegevens die hij heeft ingevuld op de Overeenkomst.

4. Verplichtingen Skotty

4.1 Voor zover in of bij de Overeenkomst niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is bepaald, rust op Skotty een inspanningsverplichting om op de haar op grond van de Overeenkomst rustende verplichtingen tijdig en naar behoren na te komen.

4.2 Waar van toepassing zal Skotty zal zich inspannen om te bewerkstelligen dat de Diensten (blijven) voldoen aan de overeengekomen Service Levels.

4.3 Skotty spant zich in voor optimale beschikbaarheid van de Diensten. Skotty staat echter uitdrukkelijk niet in voor het (ongestoord) functioneren van (telecommunicatie) verbindingen, onbelemmerde toegang tot en ononderbroken gebruik van de Diensten, correcte en onbeschadigde datatransmissie en volledige betrouwbaarheid van de Diensten.

4.4 Skotty is nimmer gehouden tot herstel van verloren gegane gegevens of vergoeding van schade veroorzaakt door het verloren gaan van gegevens.

4.5 Skotty zal zich onthouden van het inzien van gegevensverkeer en/ of bestanden van Opdrachtgever, welke niet voor haar bestemd is of zijn en stelt deze niet ter beschikking van derden, tenzij Skotty hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is, dan wel in het geval Opdrachtgever handelt, of wordt vermoed te handelen, in strijd met deze Algemene Voorwaarden of de wet, dan wel indien dit door Skotty noodzakelijk wordt geacht voor de beveiliging van de Apparatuur, de Programmatuur en/of de Diensten.

4.6 Indien en voor zover Skotty krachtens wettelijk voorschrift of krachtens de Overeenkomst overgaat tot het bewaren van (verkeers)gegevens die verband houden met de Diensten gedurende de voorgeschreven periode, is Skotty gerechtigd om daarvoor additionele kosten in rekening te brengen.

5. Reclames

5.1 Reclames over ondeugdelijke of onvolledige levering van Diensten moeten direct na constatering van de onvolkomenheid schriftelijk bij Skotty worden ingediend. Reclames over de ondeugdelijke of onvolledige levering van goederen moeten binnen acht dagen na ontvangst van de Diensten en/ of goederen schriftelijk bij Skotty worden ingediend.

6. Wijzigingen van de Diensten

6.1 Opdrachtgever is te allen tijde gerechtigd aan Skotty schriftelijk te verzoeken de omvang van de door Skotty conform de Overeenkomst te leveren Diensten in redelijkheid te wijzigen, echter uitsluitend indien partijen daarover tevoren overeenstemming hebben bereikt.

6.2 Skotty zal binnen een redelijke termijn na een dergelijke wijzigingsinstructie schriftelijk specificeren welke consequenties de wijziging heeft met betrekking tot de Diensten en de Service Levels alsmede de kosten van de werkzaamheden.

6.3 Skotty is gerechtigd de Diensten naar redelijk oordeel te wijzigen. Skotty is niet aansprakelijk voor de kosten die hieruit voortvloeien voor Opdrachtgever. Een voor opdrachtgever nadelige wijziging van de toepasselijke Diensten moet minimaal één maand voorafgaand aan het in werking treden van de wijziging schriftelijk worden aangekondigd. Voor zover de overeenkomst of deze voorwaarden niet voorzien in de wijziging van de Diensten, heeft de opdrachtgever het recht om de alsdan lopende overeenkomst binnen acht dagen na bekendmaking van de wijziging op te zeggen per de datum waarop de betreffende nadelige wijziging in werking treedt.

6.4 Een wijziging die naar het redelijk oordeel van Skotty aanmerkelijke aanpassing vereist aan de zijde van Opdrachtgever, zal zo spoedig mogelijk aan Opdrachtgever kenbaar worden gemaakt. Opdrachtgever kan geen aanspraak maken op vergoeding van schade.

6.5 Skotty is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking het Systeem en/of de Diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde (spoedeisend) onderhoud ter verbetering van het Systeem en/of de Diensten en/of ter beperking van (vervolg-) schade voor Opdrachtgever, Gebruiker en/of Skotty en zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van Opdrachtgever of Gebruiker jegens Skotty ontstaat. Skotty zal Opdrachtgever en/of Gebruiker hierover achteraf informeren.

7. Verplichtingen Opdrachtgever

7.1 Opdrachtgever is verplicht om binnen de in de offerte(n) of daaruit voortkomende overeenkomst(en) genoemde termijn(en) alle redelijkerwijze noodzakelijke medewerking te verlenen, noodzakelijk voor de levering van de Diensten en de daarmee samenhangende beheerswerkzaamheden, zoals:

het te allen tijde toegankelijk maken voor Skotty en/of Toeleverancier van alle ruimten waarin technische voorzieningen ten behoeve van de Diensten aanwezig zijn. De toegang tot deze ruimten is altijd onder begeleiding van een vertegenwoordiger van Opdrachtgever, tenzij Opdrachtgever Skotty en/of Toeleverancier schriftelijk van deze verplichting ontheft. Skotty en/of Toeleverancier zal Opdrachtgever tijdig op de hoogte stellen van het tijdstip waarop en de persoon waardoor deze werkzaamheden worden uitgevoerd, behoudens in spoedeisende gevallen;
het tijdig informeren van Skotty en/of Toeleverancier over wijzigingen in de organisatie en de informatiesystemen dan wel andere wijzigingen die invloed kunnen hebben op het verrichten van de Diensten door Skotty en/of Toeleverancier;
ruimte op de locatie van Opdrachtgever ter beschikking te stellen voor het opstellen van Apparatuur, Programmatuur e.d. nodig voor de Diensten.

7.2 De Diensten, zaken en gebruiksrechten welke door Skotty krachtens de Overeenkomst worden verleend of geleverd mogen slechts worden aangewend voor legale en legitieme doeleinden. Bovendien mogen deze slechts worden aangewend op zodanige wijze dat geen inbreuk wordt gemaakt op rechten van derden, waaronder begrepen doch niet beperkt tot rechten van intellectuele eigendom.

7.3 Opdrachtgever staat ervoor in dat derden die zich binnen haar invloedsfeer bevinden te allen tijde de verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden stipt en getrouw zal naleven. Voor zover sprake is van verplichtingen van deze derden zijn zulks evenzeer verplichtingen van Opdrachtgever zelf.

7.4 Opdrachtgever is steeds verantwoordelijk voor ieder gebruik – waaronder mede begrepen onbevoegd gebruik – dat wordt gemaakt van de Diensten.

7.5 Opdrachtgever stelt Skotty zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis van wijzigingen in relevante gegevens betreffende de Opdrachtgever.

7.6 Opdrachtgever dient zich te houden aan de (technische) voorschriften, voorwaarden en procedures, welke door of namens Skotty worden verstrekt, of zoals die omschreven zijn in de Overeenkomst of deze Algemene Leveringsvoorwaarden

7.7 Opdrachtgever zal zich ervan onthouden Skotty en overige gebruikers van de diensten van Skotty te hinderen en/of schade toe te brengen aan het dienstenverkeer van Skotty. Het is Opdrachtgever verboden processen of programma’s te gebruiken waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Skotty of gebruikers van de diensten van Skotty kan hinderen of schade kan toebrengen.

7.8 Het is Opdrachtgever en/of gebruiker niet toegestaan de Diensten te gebruiken voor het verzenden of plaatsen van onrechtmatige content of andere onrechtmatige berichten of codes of voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wettelijke bepalingen, zelfregulering, de algemeen aanvaarde fatsoensnormen, de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de navolgende handelingen en gedragingen:

spamming: het ongevraagd verzenden van e-mail met dezelfde inhoud en/of het ongevraagd in nieuwsgroepen op het Internet posten van een bericht met eenzelfde inhoud;
het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken, rechten op databanken of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden;
het openbaar maken en/of verspreiden van (kinder-)pornografie;
(seksuele) intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen;
hacken: het zonder toestemming binnendringen van andere computers of computersystemen op het Internet.

7.9 Het is Opdrachtgever en/of Gebruiker niet toegestaan, de handleiding of andere uit de Overeenkomst voortvloeiende rechten aan derden over te dragen of aan derden in gebruik te geven, tenzij Skotty hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming heeft gegeven.

7.10 Opdrachtgever dient zelf te beschikken over deugdelijk hardware, software en een aansluiting op een telecommunicatie netwerk, om van de Diensten gebruik te kunnen maken.

7.11 Opdrachtgever is gehouden redelijke instructies van Skotty aangaande het gebruik van de Diensten op te volgen. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk niet toegestaan de Diensten alsmede de door Skotty uitgegeven software aan derden ter beschikking te stellen. Opdrachtgever is aansprakelijk voor elk (on)bevoegd gebruik van de Diensten.

8. Termijnen

8.1 Overeengekomen termijnen voor het leveren van de Diensten door Skotty gaan eerst in, nadat de Opdrachtgever alle voor de uitvoering van de opdracht benodigde informatie en zaken aan Skotty heeft verstrekt.

8.2 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn overeengekomen data streefdata.

8.3 Skotty is nimmer in verzuim door het enkele verstrijken van overeengekomen termijnen. Daarvoor is steeds een schriftelijke ingebrekestelling vereist, waarbij aan Skotty een redelijke termijn om alsnog na te komen wordt gegund, welke minstens 14 dagen zal belopen.

8.4 Indien Skotty voorziet dat hij aan een verplichting uit hoofde van de Overeenkomst niet zal kunnen voldoen binnen de daarvoor gestelde termijn, zal hij Opdrachtgever terstond van de betreffende vertraging in de uitvoering van de Overeenkomst schriftelijk op de hoogte stellen en daarbij aangeven de oorzaak van de vertraging, alsmede de door Skotty voorgestelde maatregelen om de (dreigende) vertraging te voorkomen of ongedaan te maken.

9. Prijzen

9.1 Tenzij anders overeengekomen, zijn de door Skotty geoffreerde en/of tussen partijen overeengekomen prijzen steeds exclusief omzetbelasting.

9.2 Tenzij anders overeengekomen, betaalt opdrachtgever aan Skotty een vergoeding voor de diensten, berekend volgens de geldende tarieven van Skotty.

9.3 Skotty is gerechtigd jaarlijks haar tarieven aan te passen. Daarnaast is Skotty gerechtigd om tussentijds redelijke prijsaanpassingen door te voeren voor het geval marktomstandigheden en externe factoren met zich brengen dat van Skotty niet gevergd kan worden dat de overeengekomen prijzen worden gehandhaafd.

9.4 Indien partijen gedurende de duur van de Overeenkomst schriftelijk overeenkomen dat aanvullende, niet in of bij de Overeenkomst beschreven werkzaamheden door Skotty zullen worden uitgevoerd, is

er sprake van Meerwerk. Aanpassingen in de zin van saneringen en/of inperkingen van de Diensten kunnen, afhankelijk van de concrete situatie, ook tot Meerwerk leiden.De kosten voor Meerwerk zijn door Opdrachtgever pas verschuldigd, nadat zij tot dit Meerwerk opdracht heeft verstrekt aan Skotty. Partijen zullen alsdan overeenkomen dat het Meerwerk ofwel voor een vaste prijs geschiedt en gefactureerd wordt conform

een nader overeen te komen betalingsschema ofwel dat het Meerwerk op basis van nacalculatie geschiedt en wekelijks achteraf wordt gefactureerd.

10. Betaling

10.1 Tenzij anders overeengekomen, dient de overeengekomen vergoeding door Opdrachtgever binnen de in de Overeenkomst vermelde periode worden voldaan, doch nimmer later dan binnen 30 dagen na factuurdatum. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd om door hem gepretendeerde aanspraken op Skotty te verrekenen met de facturen van Skotty. Zo nodig doet Opdrachtgever afstand van zijn rechten dienaangaande. Eventuele disputen tussen Opdrachtgever en Skotty zullen nimmer enigeopschortingsbevoegdheid van de op Opdrachtgever rustende (betalings)verbintenissen met zich brengen.

10.2 Facturering en betaling geschieden in Euro’s.

10.3 Skotty zal facturen in enkelvoud aan Opdrachtgever toezenden onder vermelding van de posten waarop de factuur betrekking heeft.

10.4 Indien Skotty de Diensten niet conform de Overeenkomst kan leveren door niet aan Skotty toe te rekenen omstandigheden, zullen de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever in stand blijven.

10.5 Indien Opdrachtgever de betreffende factuur niet na het verstrijken van de in artikel 10.2 bedoelde termijn heeft voldaan, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en alsdan een rentevergoeding verschuldigd, berekend op jaarbasis, gelijk aan de samengestelde wettelijke handelsrente en zal hij de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd zijn die worden vastgesteld op grond van het Besluit voor vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten.

11. Eigendomsvoorbehoud

11.1 Alle door Skotty geleverde zaken blijven eigendom van Skotty totdat het verschuldigde onder de Overeenkomst volledig is betaald met inbegrip van eventueel verschuldigde rente en incassokosten.

11.2 Indien het geleverde (mede) een gebruiksrecht op Intellectuele Eigendomsrechten betreft, verkrijgt Opdrachtgever naeen gebruiksrecht voor de duur van de Overeenkomst en onder de in de Overeenkomst opgenomen voorwaarden.

12. Beveiliging

12.1 Skotty spant zich in om een adequate beveiliging van de Diensten te realiseren. Opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid en het risico voor adequate beveiliging van zijn eigen systemen, gegevens en andere - al dan niet gevoelige - informatie.

12.2 Skotty neemt maatregelen teneinde het ertoe te leiden dat werknemers van Skotty die betrokken zijn bij de uitvoering van de Overeenkomst de door Opdrachtgever aangehouden beveiligingsprocedures in acht te nemen, die ter kennis van Skotty zijn gebracht.

12.3 Skotty neemt maatregelen teneinde het ertoe te leiden dat personeel dat door of namens Skotty betrokken is bij de uitvoering van de Overeenkomst alle publiekrechtelijke voorschriften, onder meer als neergelegd in deAVG/ GDPR in acht nemen.

13. Intellectuele Eigendom

13.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zal de Intellectuele Eigendom ten aanzien van eventuele zijdens Skotty ter beschikking gestelde Programmatuur, Documentatie en/of Materialen blijven berusten bij Skotty respectievelijk haar Toeleverancier.

13.2 Voor zover van toepassing, verkrijgt Opdrachtgever slechts een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht tot gebruikmaking van de Programmatuur, Documentatie en/of Materialen. Het gebruiksrecht mag uitsluitend worden aangewend in het kader van het gebruik van de Diensten.

13.3 Het gebruiksrecht wordt gegeven voor de duur van de Overeenkomst (inclusief verlenging daarvan). De vergoeding voor het gebruiksrecht Programmatuur, Documentatie en/of Materialen wordt geacht te zijn begrepen in de prijs die Opdrachtgever aan Skotty verschuldigd is uit hoofde van de Overeenkomst.

13.4 13.5 Skotty vrijwaart Opdrachtgever tegen aanspraken van derden uit hoofde van inbreuk op door die derden gepretendeerde intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Programmatuur, Documentatie en/of Materialen, tenzij de inbreuk is ontstaan door een wijziging of toevoeging of door anderszins onoirbaar gebruik en/of in strijd met bepaalde in de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden. Opdrachtgever zal Skotty onverwijld informeren over dergelijke aanspraken van derden uit hoofde van intellectuele eigendomsrechten. Voor zover dit binnen haar macht ligt, verplicht Skotty zich tot het, op haar kosten, treffen van alle redelijke maatregelen die kunnen bijdragen tot voorkoming van stagnatie van de Diensten en tot beperking van de door Opdrachtgever te maken extra kosten en/of te lijden schaden.

13.6 Zodra de overeenkomst (tussentijds) eindigt, zal Opdrachtgever op eerste verzoek aan Skotty (dragers met) de Programmatuur, Documentatie en/of Materialen waarop de intellectuele eigendomsrechten of eigendomsrechten bij Skotty c.q. haar Toeleveranciers berusten, aan Skotty retourneren.

14. Geheimhouding

14.1 Onverminderd de in de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden aan Opdrachtgever toegekende bevoegdheden, zullen beide partijen Vertrouwelijke Informatie geheim houden, onverschillig of deze schriftelijk dan wel mondeling is medegedeeld.

14.2 Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij zal ieder der partijen informatie en gegevensdragers welke hem ter beschikking staan, niet buiten het kader van hetgeen in de Overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden is toegestaan ter beschikking stellen aan derden en zijn personeel en zover dit krachtens de Overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden is toegestaan aan hen slechts bekend maken voor zover dit toegestaan en nodig is voor het verrichten van de overeengekomen prestaties.

14.3 Partijen zullen hun personeel en eventuele derden schriftelijk verplichten deze geheimhoudingsbepalingen na te leven

14.4 Geen van beide partijen zal zonder schriftelijke toestemming van de andere partij in publicaties of reclame uitingen van de details van de Overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden melding maken.

15. Overdracht rechten en verplichtingen; onderaanneming

15.1 Partijen zijn niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden zonder schriftelijke toestemming van de andere partij aan een derde over te dragen. Opdrachtgever is niet gerechtigd de Diensten ter beschikking te stellen aan derden.

15.2 Skotty is echter bevoegd haar rechten en verplichtingen uit hoofde van een Overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden over te dragen aan een derde, waarover zij de zeggenschap uitoefent dan wel waarmee zij een samenwerkingsverband aangaat, indien en voor zover de belangen van Opdrachtgever daardoor in redelijkheid niet worden geschaad en mits zij hiervan schriftelijk aan Opdrachtgever kennis geeft.

15.3 Skotty is bevoegd voor de uitvoering van een Overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden gebruik te maken van de Diensten van Toeleveranciers en andere derden.

15.4 Skotty betracht de grootst mogelijke zorgvuldigheid bij de keuze van haar Toeleveranciers.

16. Aansprakelijkheid

16.1 Indien een der partijen tekortschiet in de nakoming van een of meer van haar verplichtingen uit de Overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden, zal de andere partij haar deswege in gebreke stellen,

tenzij nakoming van de betreffende verplichtingen reeds blijvend onmogelijk is, in welk geval het verzuim van de nalatige partij onmiddelijk intreedt. De ingebrekestelling zal schriftelijk geschieden, waarbij aan de

nalatige partij een redelijke termijn zal worden gegund om alsnog haar verplichtingen na te komen.

16.2 Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade die Skotty lijdt als gevolg van beschadiging en/of verlies van Apparatuur en/of Programmatuur, verstoring van de Diensten van Skotty, dan wel andere

beschadigingen voor zover deze schade het gevolg is van nalatigheid en/of niet zorgvuldig handelen van Opdrachtgever of zijn personeel en/of handelingen van Opdrachtgever of zijn personeel die niet zijn toegestaan op basis van de Overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden.

16.3 Indien Skotty aansprakelijk is en voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen, is de vergoedingsplicht (inclusief de mogelijke ongedaanmakingsverplichtingen) van Skotty beperkt tot een maximum van € 500,- per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen wordt aangemerkt als één gebeurtenis, en € 2.500,- in totaal. Voor deze vergoeding komt uitsluitend de navolgend genoemde directe schade in aanmerking:

schade aan programmatuur, apparatuur, gegevensdragers, gegevensbestanden en configuratiegegevens van datacommunicatieapparatuur binnen het domein van Opdrachtgever, waaronder verstaan wordt:
materiële beschadiging alsmede gebrekkig of niet functioneren;
materiële schade aan (andere) eigendommen van de andere partij of derden;
kosten van noodzakelijke wijzigingen en/of veranderingen binnen het domein van Skotty in apparatuur, programmatuur, specificaties, materialen of documentatie, aangebracht ter beperking c.q. herstel van directe schade;
redelijke kosten door Opdrachtgever gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade die als gevolg van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid van Skotty berust mag worden verwacht;
redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de schade waarop de aansprakelijkheid van Skotty berust mocht worden verwacht;
redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de schade oorzaak,de aansprakelijkheid, de directe schade en de wijze van herstel;
een en ander voor zover Opdrachtgever een back-up van de betreffende bestanden heeft gemaakt en voor zover de verzekeraar van Skotty deze schade vergoedt.

16.4 Iedere aansprakelijkheid van Skotty voor gevolgschade is uitgesloten. Onder gevolgschade wordt in dit geval mede verstaan:

winstderving;
kosten gemaakt ter voorkoming, beperking of vaststelling van gevolgschade;
andere schade dan de directe schade genoemd in artikel 16.3, waaronder begrepen, echter niet beperkt tot, gevolgschade van verlies of beschadiging van gegevens.

16.6 Skotty is niet verantwoordelijk voor het deugdelijk en ongestoord functioneren van de telecommunicatie infrastructuur en/of stroomvoorziening.

16.7 Spoedeisende en/of Onderhoudswerkzaamheden, beide zulks ter verbetering van de Diensten worden zo veel mogelijk vooraf aangekondigd. Skotty is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van uitval en/of onbereikbaarheid ten gevolge van redelijkerwijs benodigd onderhoud aan of in verband met de Diensten.

16.8 Opdrachtgever is aansprakelijk voor al het gebruik dat door Opdrachtgever van de Diensten c.q. andere door Skotty geleverde of verleende Diensten wordt gemaakt.

16.9 Schade als genoemd in dit artikel dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen twee weken na het ontstaan daarvan aan Skotty schriftelijk te worden gemeld. Schade die niet binnen die termijn ter kennis

van Skotty is gebracht, komt niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij Opdrachtgever aannemelijk maakt dat hij de schade niet eerder heeft kunnen melden.

16.10 Alle claims en rechtsvorderingen tegen Skotty verjaren c.q. vervallen, behoudens bepalingen van dwingend recht, na verloop van half jaar na de dag waarop de schadeveroorzakende gebeurtenis zich

voordoet c.q. de betreffende verplichting van Skotty opeisbaar wordt.

17. Vrijwaring

17.1 Opdrachtgever vrijwaart Skotty voor alle aanspraken van derden uit welke hoofde dan ook verband houdende met of voortvloeiende uit het gebruik van de Diensten of andere door Skotty geleverde Diensten en/of zaken (inclusief aansprakelijkheid voor inbreuk op (intellectuele eigendoms) rechten, inbreuk op privacy, grensoverschrijdend gegevensverkeer en zal aan Skotty alle voor haar uit die aanspraken voortvloeiende kosten, schaden en boeten vergoeden.

18. Overmacht

18.1 Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst omstandigheden bij Opdrachtgever, Skotty of haar toeleverancier ontstaan of bekend worden die Skotty bij het aangaan van de Overeenkomst niet kende, noch behoorde te kennen, als gevolg waarvan Skotty haar verplichtingen jegens Opdrachtgever niet (tijdig) kan nakomen, treedt Skotty niet in verzuim en is zij gerechtigd haar verplichtingen op te schorten. De Opdrachtgever is dan gerechtigd de betalingsverplichtingen op te schorten totdat Skotty aan haar verplichtingen heeft voldaan.

18.2 Indien als gevolg van voornoemde omstandigheden nakoming door Skotty blijvend onmogelijk is, heeft zij het recht te vorderen dat de Overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat de uitvoering daarvan door haar mogelijk blijft, tenzij zulks in de gegeven omstandigheden in redelijkheid niet van de Opdrachtgever gevergd kan worden en ontbinding gerechtvaardigd is. In laatstbedoeld geval wordt de Overeenkomst ontbonden zonder dat de Opdrachtgever enig recht op schadevergoeding kan doen gelden.

18.3 Onder de hiervoor bedoelde omstandigheden worden mede verstaan elke van de wil van Skotty onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de Overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, waaronder doch niet beperkt tot storingen in de verbindingen met het internet en overige storingen in of onderbreking van telecommunicatieverbindingen of andere telecommunicatievoorzieningen, kabelbreuk, traagheid van verbindingen, uitval van elektriciteit, oorlog(gevaar), terroristische aanslagen, oproer, werkstakingen, (natuur)rampen, ongevallen, overheidsmaatregelen, vertraagde/ uitblijven van levering aan Skotty (waaronder begrepen brandstof, energie en water), transport moeilijkheden, brand en storingen in het bedrijf van Skotty en andere omstandigheden die buiten de macht van Skotty liggen of voor hem redelijkerwijs niet voorzienbaar zijn.

18.4 Indien een der partijen gedurende een periode van meer dan 30 werkdagen ten gevolge van overmacht niet kan nakomen c.q. niet toerekenbaar tekortschiet in zijn verplichtingen op grond van de

Overeenkomst, heeft de andere partij het recht de Overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang buiten rechte te ontbinden, zonder dat daardoor enig recht op schadevergoeding zal ontstaan. Indien de niet-nakoming door Skotty de continuïteit van de Diensten niet ernstig verstoort, zal de hiervoor genoemde termijn nog eens met 30 werkdagen worden verlengd.

19. Opschortingsrechten

19.1 Skotty heeft het recht de Diensten c.q. de gebruiksrechten c.q. de levering van andere zaken en/of diensten (tijdelijk) op te schorten, buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken, indien

Opdrachtgever en/of Gebruiker enige verplichting jegens Skotty niet nakomt dan wel in strijd handelt met de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden. Skotty zal Opdrachtgever hiervan van tevoren in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van Skotty kan worden verlangd.

19.2 Voor de gevolgen van het vorige lid zal Skotty nimmer aansprakelijk zijn jegens Opdrachtgever en/of derden.

20. Persoonsgegevens

20.1 Opdrachtgever geeft bij deze toestemming aan Skotty zijn of haar persoonsgegevens op te nemen in de persoonsregistratie van Skotty welke benodigd is voor haar administratie en beheerstaken.

20.2 Deze persoonsregistratie bevat zowel account- als verkeergegevens en is slechts toegankelijk voor Skotty en wordt zonder toestemming van Opdrachtgever niet aan derden verstrekt, tenzij Skotty hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is of wordt.

20.3 Na het einde van de Overeenkomst zal Skotty de door hem verzamelde en opgeslagen persoonlijke gegevens van Opdrachtgever behouden voor een periode van maximaal zes maanden, waarna de gegevens zullen worden vernietigd. Voor eventuele schade die hieruit voortvloeit voor Opdrachtgever is Skotty niet aansprakelijk.

20.4 Ter bescherming van het systeem van Skotty, de door de Opdrachtgever verstrekte persoonlijke gegevens alsmede alle overige gegevens zal Skotty de maatregelen nemen die hem redelijkerwijs goeddunken. Skotty is evenwel niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het vrijkomen, vernietigen of het anderszins aantasten van de hier bedoelde gegevens.

20.5 Op verzoek van de Opdrachtgever zal hij inzage krijgen in diens persoonlijke gegevens. Opdrachtgever heeft tevens het recht om Skotty te verzoeken diens persoonlijke gegevens te corrigeren.

21. Duur en beëindiging van de Overeenkomst

21.1 De looptijd van de Overeenkomst gaat in op de in of bij de Overeenkomst vermelde datum voor een daarin tevens genoemde periode. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen, wordt de Overeenkomst aangegaan voor de duur van één kalenderjaar. Na ommekomst van de looptijd wordt de overeenkomst verlengd met wederom één kalenderjaar tenzij de overeenkomst is opgezegd waarbij een opzegtermijn van drie maanden in acht dient te zijn genomen. Voortijdige beëindiging leidt niet tot restitutie van reeds aan Skotty betaalde gelden en laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet. Indien een Overeenkomst voor bepaalde periode of voor een specifieke Dienst wordt aangegaan kan deze Overeenkomst tussentijds niet door Opdrachtgever worden opgezegd. Voor het geval een Overeenkomst voor bepaalde tijd stilzwijgend wordt verlengd, wordt deze tegen dezelfde condities aangegaan zoals overeengekomen in de initiële Overeenkomst met uitzondering van de mogelijkheid tot prijsaanpassing door Skotty als bedoeld in artikel 9 van deze voorwaarden.

21.2 Niettegenstaande het overigens bepaalde zijn partijen gerechtigd zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst bij aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang de Overeenkomst te ontbinden:

a. iedere partij, indien en zodra:

aan de andere partij (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend en de (voorlopige) surseance van betaling langer dan een derde van de dan geldende looptijd of zes maanden achtereen heeft geduurd;
de andere partij in staat van faillissement wordt verklaard;
de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd dan wel wordt gestaakt;
de andere partij niet (langer) in staat of bereid moet worden geacht haar verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden na te komen;

b. Skotty, indien Opdrachtgever:

in gebreke blijft met (tijdige) betaling of een andere verplichting uit de Overeenkomst niet of niet stipt nakomt; Skotty blijft niettemin gerechtigd op de gelden die hij heeft ontvangen of zou ontvangen bij behoorlijke nakoming;
in strijd met intellectuele (eigendoms)rechten van derden of toepasselijke wettelijke regels handelt;
oneigenlijk gebruik maakt van de diensten van Skotty.

21.4 Bij beëindiging van de Overeenkomst zal Opdrachtgever aan Skotty alle in haar bezit zijnde eigendommen van Skotty betreffende de Overeenkomst, behalve de Overeenkomst zelf, aan Skotty retourneren en geen kopieën behouden. Voorts zal Opdrachtgever geen gebruik meer maken van de Diensten.

21.5 In geval Opdrachtgever in verzuim is en in gebreke blijft met (tijdige)betaling of een andere verplichting uit de Overeenkomst niet of niet stipt nakomt en Skotty om die reden de Overeenkomst ontbindt of beëindigd wordt, is Skotty gerechtigd om onverminderd haar andere rechten uit de Overeenkomst:

haar medewerking aan de overgang van de Diensten naar een andere leverancier op te schorten of daaraan voorwaarden te verbinden (waaronder volledige betaling en/of zekerheidstelling);
in geval van domeinregistratie: de registratie van de betreffende internet domeinnaam van Opdrachtgever op te heffen.

21.6 Verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na beëindiging van de Overeenkomst voort te duren, zullen ook na het einde van de Overeenkomst blijven gelden.

22. Geschillenbeslechting

22.1 Op de Overeenkomst en daardoor beheerste verbintenissen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

22.2 Ter zake van eventuele geschillen is bij uitsluiting de Rechtbank Oost-Brabant te ’s-Hertogenbosch bevoegd, behoudens indien de wet dwingend rechtelijk een andere Rechter aanwijst.

23. Slotbepalingen

23.1 Wijzigingen en aanvullingen op de Overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden tussen partijen zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

23.2 Kennisgevingen die partijen op grond van een Overeenkomsten/of Algemene Voorwaarden aan elkaar zullen doen, vinden schriftelijk plaats.

23.3 Mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken hebben geen rechtskracht, tenzij deze schriftelijk zijn bevestigd. De nietigheid of niet rechtsgeldigheid van een der bepalingen van een Overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. Partijen verplichten zich reeds nu voor alsdan met elkaar in overleg te treden over nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of niet-rechtsgeldige bepalingen, waarbij zoveel mogelijk de strekkingen van de nietige of niet-rechtsgeldige bepalingen behouden blijft.

23.4 Ingeval van fusies, herindelingen en/of verzelfstandigingen aan de zijde van Opdrachtgever, zullen partijen in overleg treden over de daaruit voortvloeiende gevolgen voor de Overeenkomst.

23.5 Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In geval van nietigheid van een of meer bepalingen van deze voorwaarden zullen partijen gebonden zijn door regels van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, welke niet aan nietigheid bloot staan.